بهترین مرد دنیا رو دارم:)

پرسه زدن در خیالت!

زیباترین نیاز من است…!

هوایم باش..

تا نفسم نگیرد…!

 

فاصله2

 

کنارم که هستی

زمان هم مثل من دستپاچه میشود

عقربه ها دوتا یکی میپرند

اما همین که میروی

تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم

جانم را میگیرند ثانیه های

بی تو…

 

فاصله2

 

مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد!


خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:

دیـــــوونــَــم کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه

 مـــیــخــــواســــتـــــی…

/ 1 نظر / 18 بازدید
mostafa

خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است که بیشـــتر از خـــودش تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد ... و بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو هیـــــ♥ــــــچ نخواهد و تــــــ♥ــــو ... به لطف خدا خوشبخترينيم برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ......